دقت در حفظ صحیح آیات

تاریخ ارسال : 1400/06/02

🔰دقت در حفظ صحیح آیات

🔹️بايد دقت كرد كه اعراب ها به درستي حفظ شود
به این معنی که  اگر ما نگاهمون به متنِ آيات، اشتباه باشه؛ كلمه يا عبارت يا اعرابي رو اشتباها به غلط به ذهن ارسال كنيم؛ حافظه همون رو به ما تحویل خواهد داد

🔸️بنابراین وقتي يك حافظ در هنگام تحویل محفوظات  تپقي يا ايرادي رو ميزنه كه حفظي و اعرابي هست و همينطور در ذهن شكل گرفته ابدا نميتوان به حافظه اين شخص ايراد گرفت.  چون حافظه داره دقيقا اون چيزي رو كه در ذهن داره رو به زبان ارسال ميكنه

🔹️پس كار درست اينست كه مطمئن باشيم از روخواني و روانخواني يك صفحه و بعد شروع كنيم به حفظ

🔸️قرآن آموزاني كه در اين زمينه احساس ضعف مي كنند؛ يعني نسبت به روانخواني مطمئن نيستند قبل از شروع به حفظ ترتيل آيات رو به دقت گوش دهند و مطمئن باشند كه اعرابها رو به درستي مي توانند حفظ كنند  و زحمت مرور و تثبيت محفوظات را در آينده كمتر خواهد كرد.