قرآن ثابت برای حفظ

تاریخ ارسال : 1400/08/16

🔰قرآن ثابت برای حفظ

 

💠از یک نسخه قرآن استفاده کنید.

🔹در میان نکاتی که به حفظ کردن قرآن کریم یاری می رساند، داشتن یک نسخه واحد و استفاده از آن برای حفظ کردن است و فراموش نکنید که هیچ گاه نیز آن را تغییر ندهید.

🔹 چرا که قرآن آموز، حافظه اش به آن خطوط قرآنی می نگرد و آن را به خاطر می سپارد، این خطوط در یک نسخه شکل و ترکیب چاپی خاصی دارد و در نسخه دیگر چاپ آن متفاوت است.

🔹️ تصویری که حافظ می بیند، در ذهن او می نشیند. تغییر این تصویر در ذهن باعث اغتشاش و بر هم خوردگی می شود.

🔹️بنابراین و در اثر تجربه، این نکته توصیه می شود که حتماً از یک نسخه برای حفظ قرآن استفاده شود. چون دیده شده که عکس این حالت سبب مشکلات فراوان برای حافظ قرآنی گشته است.

 علت اصلی آن نیز تغییر نسخه های قرآنی هنگام دوره آموزش بوده است.

🔖گروه آموزشی رتل