ترک گناه مقدمه حفظ قرآن

تاریخ ارسال : 1400/06/31

🔰ترک گناه مقدمه حفظ قرآن

🔹️قلب انسان محل تجمیع و نگاهداشت دو چیز ضد نیست.

سیاهی با سفیدی قابل جمع نیست.

🔸️قرآن نور است، حفظ قرآن استفاده و استینار از نور است و گناهان تاریکی.

 

 🔸️باید توجه داشته باشیم که قلب انسان همانند ظرفی است که نمیتوان همزمان آیات را در آن ریخت و نور را جذب کرد و البته اهل گناه هم بود.

 

🔸️اگر بخواهیم توفیقاتمان در مسیر حفظ قرآن فاخر و مستمر باشد و ما بتوانیم حافظ کل قرآن شویم؛ باید همزمان با شروع حفظ قرآن کریم، بر اعمال و رفتارمان دقت کنیم و از قرآن کریم در جهت تقوا استعانت جوییم.

🔸️هرگز در قلب نمی توان نور را اضافه کرد و در عین حال نسبت به واجبات یا محرمات بی مبالات بود.

🔸️از خداوند استعانت می جوییم، برای ترک معاصی و برای عمل به قرآن کریم ان شاءالله.

 

🔖گروه آموزش رتل