بررسی مفردات الفاظ قرآن کریم ریشه "فرش"

تاریخ ارسال : 1400/06/08

🔰بررسی مفردات الفاظ قرآن کریم

ریشه "فرش"

🔹️مصدر: الفَرش/ الفِراش

 

🔸️مشتقات این کلمه در قرآن کریم:

فَرَشْنَا/فِرَاشَاً/فُرُش‌ٍ/فَرْشَاً/الْفَرَاش‌ِ

 

🔹️فَرَشْنَا( فعل ماضی ثلاثی مجرد): فرش کردیم / گستردیم

وَ الْأَرْضَ فَرَشْنٰاهٰا فَنِعْمَ الْمٰاهِدُونَ ذاريات: 48.

و زمين را گسترديم، و چه خوب گستراننده‏اى هستيم

یعنی زمین را برایتان رام و ذلول کرد که چون فرش، زیر پا و در اختیارتان هست و آن را در دسترس شما قرار داده است تا آرامش و استقرار در آن برایتان ممکن باشد

 

🔸️فِرَاشَاً( مصدر): فرش / بستر

الَّذِي‌ جَعَل‌َ لَكُم‌ُ الْأَرْض‌َ فِرَاشَاًَ بقره:22

آن كسی كه زمين را بستر شما قرار داد

 

🔹️فُرُش‌ٍ(جمع فِراش): فرش ها / بسترها 

مُتَّكِئِين‌َ عَلَي‌ فُرُش‌ٍ بَطَائِنُهَا مِن‌ْإِسْتَبْرَق‌الرحمن:54

[بهشتیان] بر بسترهایی که آستر آنها از حریر درشت بافت است، تکیه می زنند

وَ فُرُش‌ٍ مَرْفُوعَة‌ٍ واقعه: 34

و همسرانى بلندمرتبه

به هر یک از زوجین به طور کنایه فِراش گفته می شود

 

🔸️فَرْشَاً(اسم): چهارپایی که مخصوص سوارکاری است. در اينجا ظاهرا به معنى چهارپايان كوچك است. مثل گوسفند و بز و گويا در زمين گسترده مى شوند.(هر دو معنی بیان شده)

 وَ مِن‌َ الْأَنْعَام‌ِ حَمُولَة‌ً وَ فَرْشَاً كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُم‌ُ الله‌ انعام:142

و از بعضی چهارپایان استفاده باربری و سواری کنید از آنچه روزی شما کرده بخورید.

 

🔹️الْفَرَاش‌‌ٍ(اسم): پروانه ها / ملخ هایی كه زمين را فرش كنند، يعنى روى گرده هم سوار شده باشند

 يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوث قارعة:4

در آن روز سخت، مردم مانند ملخ هر سو پراکنده شوند.

 

📝مدرس: #محدثه_قربانی 

🔖 کاری از گروه آموزشی رتل

 

🌐 www.rattel.ir